Wyszukiwarka: rodzina

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 41 tekstów.

Człowiek kocha al­bo nie kocha, i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać, że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakuje. 

cytat
zebrał 150 fiszek

Za­dowa­lamy się by­le czym. Jeżeli przy­jaciele dob­rze się po­rozu­miewają, jeżeli kochan­ko­wie dob­rze się po­rozu­miewają, jeżeli rodzi­ny dob­rze się po­rozu­miewają - uważamy to za har­mo­nij­ne pożycie. Złudze­nie, bra­cie, lus­terko do wa­bienia skow­ronków. Nieraz czuję, że is­tnieje większe po­rozu­mienie po­między dwoj­giem ludzi lejących się po łbach niż między ty­mi, którzy pat­rzą na to z zewnątrz. 

cytat dnia z 9 maja 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Po­zos­ta­wiłam więc moją cu­downą, in­te­ligen­tną rodzinę, za­nurzyłam się w ciepłej kąpieli i zaczęłam roz­ważać sa­mobójstwo przez uto­pienie. Po­tem jed­nak przy­pom­niałam so­bie o resztkach cias­ta cze­kola­dowe­go w lodówce i wy­nurzyłam się, na­bierając po­wiet­rza w płuca. Dla niektórych rzeczy war­to żyć. 

cytat dnia z 18 czerwca 2013 roku
zebrał 71 fiszek

Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego. 

cytat
zebrał 65 fiszek

At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2012 roku
zebrał 55 fiszek

Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Wszys­tkie szczęśli­we rodzi­ny są do siebie po­dob­ne, każda nie­szczęśli­wa rodzi­na jest nie­szczęśli­wa na swój sposób. 

cytat dnia z 4 marca 2013 roku
zebrał 44 fiszki

Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. 

cytat dnia z 5 września 2012 roku
zebrał 35 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki