Wyszukiwarka: radość życia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość życia — zgromadziliśmy 10 tekstów.

Kto nig­dy nie zaz­nał bólu to­warzyszące­go nagłej stra­cie te­go, co w naszym życiu naj­ważniej­sze? I nie chodzi mi tyl­ko o ludzi, ale także o myśli, pla­ny, marze­nia. Uda­je się nam dzień, tydzień, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 122 fiszki

Bes­tial­skość życia stłam­siła mnie, zdep­tała, pod­cięła mi skrzydła już bu­jające w lo­cie, og­ra­biła mnie z wszel­kich ra­dości, do ja­kich miałem prawo. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Nic mnie bar­dziej nie mar­twi, jak wi­dok ludzi dręczących się wza­jem, nie mogę zwłaszcza znieść, gdy ludzie młodzi w roz­kwi­cie sa­mym życia będący, naj­wrażliw­si na wszel­kie ra­dości, psują so­bie te kil­ka dni we­sela, ja­kie mają przed sobą, gry­masa­mi, a do­piero, gdy mi­nie to cze­go nie sposób po­weto­wać, prze­konują się, że by­li marnotrawcami. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie ma ważniej­sze­go za­dania, jak być miłym i pełnym uro­ku. Krze­wić ra­dość, pro­mieniować szczęściem, roz­le­wać jas­ność na ciem­nych dro­gach życia... Czyż nie jest to naj­większa przysługa dla innych? 

cytat
zebrał 7 fiszek

Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nie chciej inaczej być szczęśli­wy, inaczej wy­poczy­wać i po­dej­mo­wać się śmiałych za­dań, niż na­kazu­je ci twój cha­rak­ter i twój sys­tem ner­wo­wy. Przys­to­suj się do pra­wa, które nieubłaga­nie wyz­nacza two­je miej­sce, two­ja pra­ca i two­ja pos­ta­wa względem życia. Wszys­tko na­leży po ko­lei dop­ro­wadzić do końca i przyjąć: ra­dość, żal, po­wołanie, za­danie, po­rażkę, a także śmierć. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Męstwo i ra­dość to obo­wiązki życia. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Śmierć dziec­ka - nieważne w ja­kim wieku - jest czymś tak niena­tural­nym i niewłaści­wym, że po ta­kiej tra­gedii trud­no na no­wo od­szu­kać sens życia. Na­wet, gdy zaak­ceptu­je się ten fakt i osiągnie w ja­kimś stop­niu równo­wagę, ra­dość na zaw­sze po­zos­ta­je niedostępna, jak wspom­nienie wo­dy w wys­chniętej stud­ni, nieg­dyś pełnej po brze­gi, ale te­raz skry­wającej je­dynie głębo­ki, wil­gotny za­pach daw­nej obfitości... 

cytat
zebrał 3 fiszki

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki