Wyszukiwarka: radość życia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość życia — zgromadziliśmy 594 teksty.

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 

cytat dnia z 21 grudnia 2009 roku
zebrał 640 fiszek

Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość. 

cytat dnia z 26 grudnia 2009 roku
zebrał 582 fiszki

Będę cię kochać do końca życia. A jeżeli jest coś po­tem, będę cię kochać także po śmier­ci. Czy mnie rozumiesz? 

cytat dnia z 15 lutego 2010 roku
zebrał 386 fiszek

Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie. 

cytat
zebrał 276 fiszek

Nie pot­ra­fisz żyć bez człowieka, który Cię lu­bi, dla które­go jes­teś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą ra­dość i ból, w ser­cu które­go masz za­pew­nione trwałe miej­sce. Bez człowieka, które­mu możesz zaufać; człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u które­go jes­teś zaw­sze ser­decznie witany. 

cytat
zebrał 251 fiszek

Cier­pienie na­leży do życia. Jeśli cier­pisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko. 

cytat
zebrał 198 fiszek

Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

W ciągu całego życia człowiek nie ty­le jest, ile stwarza siebie. 

cytat dnia z 26 lipca 2010 roku
zebrał 173 fiszki

Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go ukrywamy.
W każdym [...] — czytaj całość

cytat dnia z 21 stycznia 2009 roku
zebrał 164 fiszki

Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar. 

cytat
zebrał 161 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 12:43aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:19krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:14Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Kto po­wie­dział, że każde [...]

dzisiaj, 12:10krysta sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 12:10Emilia Szu­miło wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:07krysta sko­men­to­wał tek­st Jutro może być lep­sze [...]