Wyszukiwarka: przyjaciele

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciele — zgromadziliśmy 43 teksty.

Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.) 

cytat dnia z 1 czerwca 2011 roku
zebrał 401 fiszek

Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu. 

cytat dnia z 7 października 2010 roku
zebrał 197 fiszek

Na sa­mot­ność ska­zują człowieka nie wro­gowie, lecz przyjaciele. 

cytat dnia z 15 lutego 2009 roku
zebrał 175 fiszek

Może, po­myślał, nie ma cze­goś ta­kiego jak dob­rzy i źli przy­jaciele. Może są po pros­tu tyl­ko przy­jaciele, ludzie, którzy będą przy to­bie, kiedy ci coś do­lega, i po­mogą ci, byś nie czuł [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 119 fiszek

Praw­dzi­wi przy­jaciele to ci, którzy są przy to­bie, gdy dob­rze ci się wie­dzie. Do­pin­gujący cię, cieszący się z twoich zwy­cięstw. Fałszy­wi przy­jaciele to ci, którzy po­jawiają się tyl­ko w trud­nych chwi­lach, ze smutną miną, ni­by so­lidar­ni pod­czas gdy tak nap­rawdę two­je cier­pienie jest po­ciechą w ich nędznym życiu. 

cytat
zebrał 93 fiszki

Przy­jaciele przychodzą i od­chodzą, jak kel­nerzy w res­taurac­jach, zauważyliście? 

cytat
zebrał 82 fiszki

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z 26 października 2014 roku
zebrał 78 fiszek

Za­dowa­lamy się by­le czym. Jeżeli przy­jaciele dob­rze się po­rozu­miewają, jeżeli kochan­ko­wie dob­rze się po­rozu­miewają, jeżeli rodzi­ny dob­rze się po­rozu­miewają - uważamy to za har­mo­nij­ne pożycie. Złudze­nie, bra­cie, lus­terko do wa­bienia skow­ronków. Nieraz czuję, że is­tnieje większe po­rozu­mienie po­między dwoj­giem ludzi lejących się po łbach niż między ty­mi, którzy pat­rzą na to z zewnątrz. 

cytat dnia z 9 maja 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Przy­jaciele nie są zain­te­reso­wani burza­mi, które przeżywasz, ale chętnie korzys­tają z twe­go statku. 

cytat dnia z 17 stycznia 2013 roku
zebrał 64 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:18back sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:16karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 14:15karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Miłość jest hym­nem życia, [...]

dzisiaj, 14:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Karma przyj­dzie i po [...]

dzisiaj, 14:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne słabości można zwy­ciężyć [...]

dzisiaj, 14:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie po to się [...]

dzisiaj, 14:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość jest hym­nem życia, [...]

dzisiaj, 13:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest kochać ludzkość [...]

dzisiaj, 12:59Cris sko­men­to­wał tek­st Noc

dzisiaj, 12:55Cris sko­men­to­wał tek­st Jadę w dal, ob­serwując [...]