Wyszukiwarka: przemyślenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­myśle­nia — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Na­tura nie zna pojęcia fi­lozo­fii. Fi­lozo­fią zwykło się na­zywać żałos­ne i śmie­szne próby zro­zumienia Na­tury, po­dej­mo­wane przez ludzi. Za fi­lozo­fie uchodzą też re­zul­ta­ty ta­kich prób. To tak jak gdy­by bu­rak dochodził przyczyn i skutków swo­jego is­tnienia, na­zywając wy­nik prze­myśleń od­wie­cznym i ta­jem­niczym Kon­flik­tem Bul­wy i Na­ci, a deszcz uz­nał za Nieod­gadnioną Moc Spraw­czą. Ja nie tracę cza­su na od­ga­dywa­nie, czym jest Natura. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Kiedy ktoś ci mówi, że masz w coś uwie­rzyć, dlacze­go go nie spy­tać: „A ja­kie is­tnieją na to do­wody?". A jeśli nie pot­ra­fi ci dać dob­rej od­po­wie­dzi, mam nadzieję, że bar­dzo sta­ran­nie to prze­myślisz, za­nim uwie­rzysz choćby w jed­no słowo. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Po­myśl o życiu ja­ko ołówku, co­raz bar­dziej tępym, którym w końcu nie można już nic na­ryso­wać. Wte­dy nad­chodzi śmierć i jeżeli masz szczęście, zys­ku­jesz ty­le cza­su, za­nim sta­nie się naj­gor­sze, by jeszcze prze­myśleć wiele rzeczy i poukładać je na właści­wych miej­scach. Zu­pełnie tak jak­byś os­trzył ołówek, by go po­now­nie uzyć. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Mo­je prze­myśle­nia są pros­te: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z pa­pieżem. Sko­ro jest to nieod­wołal­ne i nieod­wra­cal­ne, to nie ma się cze­go bać. 

cytat dnia z 12 października 2014 roku
zebrał 20 fiszek

[...] i od­kryłem, że nie is­tnieje nic gor­sze­go od poczu­cia, że nasze is­tnienie lub nieis­tnienie nie jest dla ni­kogo ważne, ni­kogo nie in­te­resują nasze prze­myśle­nia na te­mat życia, a świat spo­koj­nie może toczyc się da­lej bez naszej kłopot­li­wej obecności. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Mam na myśli to, o czym mówi­liśmy: że się tyl­ko żyje. Prze­cież żyje się i tak, nieza­leżnie od wszys­tkiego. Według mnie chodzi o to, żeby to mnóstwo ważnych, bar­dzo is­totnych rzeczy, które [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki