Wyszukiwarka: przekleństwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przek­leństwo — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Błogosławieństwem i za­razem przek­leństwem człowieka jest je­go mózg. Tam rodzi się chęć życia i tam ona umiera. 

cytat dnia z 2 lutego 2014 roku
zebrał 29 fiszek

Przek­leństwo człowieka: wszys­tko, co człowiek ro­bi, jest trwal­sze od niego samego. 

cytat dnia z 24 czerwca 2014 roku
zebrał 28 fiszek

Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Po­win­niśmy być wdzięczni Ada­mowi: odeb­rał nam błogosławieństwo le­nis­twa i dał w za­mian przek­leństwo ciężkiej pracy. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Dźwi­gam przek­leństwo jas­ności umysłu, oczy mo­jego umysłu są sze­roko ot­warte na życie i wpat­rują się w pustkę." 

cytat
zebrał 14 fiszek

Po trze­cie - przy­pom­niał so­bie chińskie przysłowie, przek­leństwo brzmiące zwod­niczo przy­jem­nie, póki się nie usiadło i nie po­myślało. "Obyś żył w cieka­wych cza­sach". Przez os­tatnie pół ro­ku żył w niesa­mowi­cie cieka­wych cza­sach. Jeśli jeszcze przyt­ra­fi mu się się coś cieka­wego, nie­chyb­nie zwariuje. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Pra­ca jest da­rem,kiedy po­maga zro­zumieć, co ro­bimy, ale może być przek­leństwem, kiedy sta­je się ucie­czką przed py­taniem o sens życia. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Pos­ta­wa he­roi­czna to przy­wilej i przek­leństwo jed­nostek wyłączo­nych z życia, za­wie­szo­nych i niez­dolnych do ja­kiego­kol­wiek za­dowo­lenia lub szczęścia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki