Wyszukiwarka: pomocy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­mocy — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Tak już jest na świecie, że ko­biecie płacz przychodzi z po­mocą, kiedy ro­zum przes­ta­je pojmować. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Życie to sa­mot­ność, prze­rywa­na tyl­ko przez bogów, szydzących z nas za po­mocą przy­jaźni i okaz­jo­nal­ne­go chędożenia. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Któż jest tak wiel­ki, by Los nie mógł go zmu­sić do szu­kania po­mocy na­wet u najnędzniej­szych z ludzi? 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Nie wzy­waj nocą po­mocy. Jeszcze zbudzisz sąsiadów. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ska­la ludzkiej nik­czem­ności jest tak nieog­ra­niczo­na, tem­pe­ratu­ra tak wy­soka, po­mysłowość tak ory­ginal­na i uroz­maico­na, for­my, w ja­kich ob­ja­wia się, tak zas­ka­kujące, że ni­kiedy co­famy się przed nią i czu­jemy, że jest to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 4 fiszki

Niet­rzeźwość przyk­le­ja nam szyld na­rodu bez­ro­zum­ne­go, bez­myślne­go, niewyt­rzy­małego tak da­lece, że często in­ne kra­je zas­ta­nawiają się nad tym, czy na­rodo­wi, który tak wiele prze­pija, war­to spie­szyć z pomocą. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki