Wyszukiwarka: pomocy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­mocy — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Tak już jest na świecie, że ko­biecie płacz przychodzi z po­mocą, kiedy ro­zum przes­ta­je pojmować. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nie wzy­waj nocą po­mocy. Jeszcze zbudzisz sąsiadów. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Ska­la ludzkiej nik­czem­ności jest tak nieog­ra­niczo­na, tem­pe­ratu­ra tak wy­soka, po­mysłowość tak ory­ginal­na i uroz­maico­na, for­my, w ja­kich ob­ja­wia się, tak zas­ka­kujące, że ni­kiedy co­famy się przed nią i czu­jemy, że jest to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 5 fiszek

Życie to sa­mot­ność, prze­rywa­na tyl­ko przez bogów, szydzących z nas za po­mocą przy­jaźni i okaz­jo­nal­ne­go chędożenia. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Przes­tańmy na­reszcie kręcić się wokół siebie, a po­myślmy o niesieniu po­mocy innym. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ety­ka sza­cun­ku dla życia na­kazu­je nam wszys­tkim poszu­kiwać spo­sob­ności, by za ty­le zła, wyrządzo­nego zwierzętom przez ludzi, pośpie­szyć im z jakąkol­wiek pomocą. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Któż jest tak wiel­ki, by Los nie mógł go zmu­sić do szu­kania po­mocy na­wet u najnędzniej­szych z ludzi? 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ab­surdal­ność da­je się wy­razić tyl­ko za po­mocą humoru. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki