Wyszukiwarka: pomoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. 

cytat dnia z 23 lipca 2010 roku
zebrał 429 fiszek

Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy. 

cytat dnia z 20 listopada 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Nig­dy nie jes­teśmy tak bied­ni, aby nie stać nas było na udziele­nie po­mocy bliźniemu. 

cytat dnia z 6 lipca 2010 roku
zebrał 138 fiszek

Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. 

cytat dnia z 6 października 2010 roku
zebrał 85 fiszek

Nie zaw­sze pot­rze­buje­my po­mocy od pa­mięci. By­wa, że bar­dziej pot­rze­buje­my zapomnienia. 

cytat dnia z 25 lutego 2014 roku
zebrał 56 fiszek

Sza­leństwo to niemożność prze­kaza­nia swoich myśli. Trochę tak, jak­byś zna­lazła się w ob­cym kra­ju - widzisz wszys­tko, poj­mu­jesz, co się wokół ciebie dzieje, ale nie pot­ra­fisz się po­rozu­mieć i uzys­kać znikąd po­mocy, bo nie mówisz języ­kiem tu­bylców.

- Każdy z nas czuł to kiedyś.

- Bo wszys­cy, w ta­ki czy in­ny sposób jes­teśmy szaleni. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Ale tak już jest na świecie, że ko­biecie płacz przychodzi z po­mocą, kiedy ro­zum przes­ta­je poj­mo­wać. A płacz wie wszys­tko, słowa nie wiedzą, myśli nie wiedzą, nie wiedzą sny i Bóg cza­sem nie wie, a płacz ludzki wie. Bo płacz jest i płaczem, i tym nad czym się płacze. 

cytat dnia z 16 stycznia 2014 roku
zebrał 52 fiszki

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2014 roku
zebrał 50 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki