Wyszukiwarka: podróż

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: podróż — zgromadziliśmy 36 tekstów.

Na­wet naj­dal­sza podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. 

cytat dnia z 19 października 2015 roku
zebrał 210 fiszek

Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Nawet, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 stycznia 2012 roku
zebrał 207 fiszek

Każdy dzień jest podróżą przez historię.

Each day is dri­ve through his­to­ry. (ang.) 

cytat dnia z 4 lipca 2011 roku
zebrał 138 fiszek

Zro­zumieli, że ideal­ny świat jest podróżą, nie miejscem. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2013 roku
zebrał 132 fiszki

Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2015 roku
zebrał 86 fiszek

[...] naj­lep­szym do­wodem, ja­ki po­siada­my na to, że podróż w cza­sie nie jest możli­wa i nig­dy nie będzie, jest to, że nie przeżywa­my dziś na­jaz­du hord tu­rystów z przyszłości. 

cytat dnia z 11 lipca 2011 roku
zebrał 65 fiszek

Praw­dzi­wa podróż od­kryw­cza nie po­lega na poszu­kiwa­niu no­wych lądów, lecz na no­wym spojrzeniu. 

cytat dnia z 15 lutego 2012 roku
zebrał 42 fiszki

Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku. 

cytat dnia z 1 listopada 2013 roku
zebrał 40 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki