Wyszukiwarka: poczucie winy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poczu­cie wi­ny — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Je­dyny sposób oca­lenia marzeń to hoj­ność wo­bec sa­mego siebie. Trze­ba sro­go roz­pra­wić się z każdą próbą sa­moka­rania, choćby najłagod­niej­sze­go. Aby wie­dzieć, kiedy sta­jemy się ok­rutni wo­bec siebie, mu­simy prze­mienić w ból fizyczny [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 70 fiszek

Dokład­nie tu i te­raz jes­teś szczęśli­wy, ale o tym nie wiesz, po­nieważ two­je fałszy­we za­pat­ry­wania, twój zniek­ształco­ny ob­raz rzeczy­wis­tości zam­knęły cię w pułap­ce lęków, niepo­kojów, przy­wiązań, kon­fliktów, poczu­cia wi­ny; wreszcie w całej ga­mie ról które od­gry­wasz, po­nieważ tak zos­tałeś zap­rogra­mowa­ny. Gdy­byś pot­ra­fił spoj­rzeć da­lej niż sięga to wszys­tko zro­zumiałbyś, że jes­teś szczęśli­wy, tyl­ko o tym nie wiesz. 

cytat
zebrał 41 fiszek

Wściekasz się, tym gorzej dla ciebie. Nie mam naj­mniej­szej ocho­ty cię ra­tować i od­ma­wiam ci swe­go poczu­cia wi­ny. Nie za­mie­rzam niena­widzić siebie za to, co zro­biłem co­kol­wiek by to nie było. Tym właśnie jest poczu­cie wi­ny. Nie za­mie­rzam fun­do­wać so­bie ne­gatyw­nych uczuć i biczo­wać się za swe postępki, nieza­leżnie od te­go, czy były one dob­re czy złe. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Gdy­by bud­dyzm za­pano­wał na Zachodzie, większość z nas ro­biłaby dokład­nie to sa­mo, co dziś, ty­le że byłoby w tym więcej za­bawy i mniej poczu­cia winy. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Pozbądź się poczu­cia wi­ny - jeszcze nie jest czas. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Te­go dnia, kiedy się do­wie­dzieliśmy, że nasz Ta­zio rzu­cił się ze skały... by­liśmy zdruz­go­tani. Nie może pan so­bie wyob­ra­zić te­go bólu, który pogrąża w ni­cości dwadzieścia lat trosk, obaw i miłości... Po co? Dlacze­go? [...] Po nic. Ale jest coś gor­sze­go. Roz­pacz przechodzi w poczu­cie wi­ny. Co ta­kiego zro­biliśmy? Cze­go nie zro­biliśmy? Jak spoj­rzeć w lus­tro, sko­ro wi­dać w nim rodziców dziec­ka, które po­pełniło samobójstwo? 

cytat
zebrał 2 fiszki

Jo­seph Ratzin­ger jest wro­giem ludzkości.

Jest wro­giem dzieci, których ciała poz­wa­lał gwałcić i zachęcał, by za­każać ich umysły poczu­ciem wi­ny. Jest żenująco oczy­wis­te, że kościół mniej ob­chodziło ra­towa­nie ciał dzieci przed gwałci­ciela­mi niż [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 1 fiszkę

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki