Wyszukiwarka: pies

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pies — zgromadziliśmy 61 tekstów.

Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies. 

cytat dnia z 11 lutego 2012 roku
zebrał 184 fiszki

Zaw­sze war­to być człowiekiem, choć tak łat­wo zejść na psy. 

cytat
zebrał 150 fiszek

Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem. 

cytat dnia z 6 listopada 2012 roku
zebrał 110 fiszek

Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. 

cytat
zebrał 92 fiszki

Prob­lem ze świado­mością po­lega na tym, że two­ja przeszłość zaw­sze żyje gdzieś w to­bie. Jeśli zapędzisz psa do kąta i przes­traszysz go, to wyj­dzie z niego wilk i cię pogryzie. 

cytat dnia z 4 stycznia 2013 roku
zebrał 68 fiszek

Psy pat­rzą na nas z sza­cun­kiem, ko­ty z po­gardą, a świ­nie jak na równych sobie. 

cytat dnia z 17 lipca 2012 roku
zebrał 67 fiszek

Za­miast toczyć wojnę ze złem, wy­lecz te­go psa zdychające­go w ro­wie i tym sa­mym ot­rzyj łzy so­bie samemu. 

cytat dnia z 17 maja 2011 roku
zebrał 60 fiszek

Kiedy da­wać psu kiełbasę za­palając lam­pkę, po ja­kimś cza­sie pies będzie wydzielał ślinę na sam wi­dok światła. A kiedy człowieko­wi po­kazy­wać at­ra­men­to­we baz­gro­ty na pa­pie­rze, po ja­kimś cza­sie po­wie, że to wzór na nies­kończo­ność wszechświata. Wszys­tko to fiz­jo­logia mózgu, tre­sura, nic więcej. 

cytat dnia z 4 marca 2011 roku
zebrał 57 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki