Wyszukiwarka: pieniądze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pieniądze — zgromadziliśmy 104 teksty.

Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach:

Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli. 

cytat dnia z 27 grudnia 2009 roku
zebrał 765 fiszek

Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. 

cytat dnia z 9 listopada 2010 roku
zebrał 189 fiszek

Kup so­bie psa. To je­dyny sposób, abyś mógł na­być miłość za pieniądze. 

cytat dnia z 15 listopada 2010 roku
zebrał 183 fiszki

Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero zakupy. 

cytat dnia z 15 listopada 2012 roku
zebrał 158 fiszek

Są ludzie, którzy od­bierają in­nym pieniądze. W porządku, to zwykła kradzież. Ale są też ludzie, którzy jed­nym krótkim słowem pot­ra­fią odeb­rać ko­muś sa­mo człowie­czeństwo. To zu­pełnie in­na sprawa. 

cytat dnia z 31 stycznia 2013 roku
zebrał 123 fiszki

Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. 

cytat dnia z 5 listopada 2010 roku
zebrał 115 fiszek

Nie jes­tem re­ligij­ny więc nie czuję res­pektu przed żadną re­ligią. Uważam, że wszys­tkie re­ligie były fałszy­we, oszu­kańcze i szkod­li­we. Zarówno ju­daizm, jak i chrześci­jaństwo. To, że jes­tem Żydem, ułat­wia wy­wołanie śmie­chu, gdy [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 111 fiszek

Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. 

cytat dnia z 24 listopada 2010 roku
zebrał 75 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wszystkie
Filtruj wyniki