Wyszukiwarka: pewność siebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­ność siebie — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...]. 

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 340 fiszek

Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie. 

cytat dnia z 27 stycznia 2012 roku
zebrał 104 fiszki

Jeśli myślisz, że jes­teś tym, za ko­go uważają cię twoi przy­jaciele i twoi wro­gowie, to znaczy, że z pew­nością siebie nie znasz. 

cytat dnia z 11 maja 2015 roku
zebrał 62 fiszki

Na­wet wyob­raźnia tra­ci pew­ność siebie, gdy ro­zum się do niej dobiera. 

cytat dnia z 16 grudnia 2015 roku
zebrał 31 fiszek

W moich sto­sun­kach z mężczyz­na­mi występują kwes­tie gra­nic. Może to jed­nak nie tak. Żeby mieć prob­lem gra­nic, trze­ba naj­pierw mieć gra­nice, praw­da? Ja na­tomiast zat­ra­cam się całko­wicie w oso­bie, którą kocham. Jestem [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 28 fiszek

- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje. 

cytat
zebrał 13 fiszek

[...]naj­trud­niej­sze, naj­bar­dziej prze­rażające chwi­le, jeżeli człowieko­wi uda się sta­wić im czoło, zmieniają się w naj­bar­dziej od­ważne.Kiedy czu­jemy się najsłab­si, częstok­roć oka­zuje­my naj­więcej siły. Kiedy sięga­my dna, niejed­nokrot­nie pot­ra­fimy unieść się wyżej niż [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek

[...] dwadzieścia siedem. Uroczy wiek, gdy młodość tra­ci już swoją pew­ność siebie i trochę us­po­kaja się pod wpływem doświadczenia. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki