Wyszukiwarka: pewność siebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pew­ność siebie — zgromadziliśmy 590 tekstów.

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. 

cytat dnia z 18 stycznia 2010 roku
zebrał 556 fiszek

Co spra­wia, że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują. 

cytat
zebrał 311 fiszek

Naj­pewniej­szą oz­naką po­god­nej duszy jest zdol­ność śmiania się z sa­mego siebie. Większości ludzi ta­ki śmiech spra­wia ból. 

cytat dnia z 8 stycznia 2009 roku
zebrał 309 fiszek

Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak. 

cytat dnia z 24 lipca 2010 roku
zebrał 229 fiszek

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lepszym. 

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 222 fiszki

To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. 

cytat dnia z 24 października 2010 roku
zebrał 199 fiszek

Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługujesz [...] — czytaj całość

cytat dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 197 fiszek

Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

Nie ma większej ra­dości dla głupiego, jak zna­leźć głup­sze­go od siebie. 

cytat dnia z 16 stycznia 2011 roku
zebrał 186 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:10Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 23:08JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 22:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:45Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:40karykaturalna sko­men­to­wał tek­st pierwsze sma­ki próby tra­cimy liczby i rachun­ki za­pomi­namy [...]

dzisiaj, 22:38lazurowa sko­men­to­wał tek­st ...i wśród ludzi są [...]

dzisiaj, 22:36jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]

dzisiaj, 22:36Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi