Wyszukiwarka: pasja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pas­ja — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. 

cytat
zebrał 70 fiszek

Kocha się ludzi, którzy kochają swoją pasję. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Naj­większą roz­koszą nie jest sam seks, ale pas­ja, która mu to­warzyszy. Wte­dy seks tyl­ko uzu­pełnia ta­niec miłości, lecz nig­dy nie jest is­totą sprawy. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. 

cytat
zebrał 37 fiszek

No i tak to z na­mi jest. I to nie są żar­ty. Z pasją wycho­wuje­my nasze dzieci według tra­dycyj­nych za­sad, które głoszą, że miłość - ero­tyczna zwłaszcza - jest be, to wręcz świństwo dla małych dzieci. Za to wiado­mości ze świata są ca­cy, a w naj­gor­szym ra­zie "neut­ralne", no i pow­tarzal­ne jak codzien­ny chleb. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Dziecięca pas­ja jest kap­ryśną i niewierną kochanką. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki