Wyszukiwarka: pachniesz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pachniesz — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą: "ra­nek pachniał różami". Przychodzą no­wi: oho, wywrócić! Ja­kiś czas pisze się: "ra­nek pachniał szczy­nami". Ale chwyt jest ten sam. To nie są żad­ne re­for­my. Nie na tym po­lega nowatorstwo. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Dlacze­go ser­ca biją, pa­piero­sy się tlą, a niektóre psy przy­jem­nie pachną? Są na to od­po­wie­dzi. Są od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania, pod wa­run­kiem, że dokład­nie przyj­rzy­my się zagadnieniu. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Pachniało nie jak za­pach, tyl­ko jak człowiek, który pachnie. Gdy­by użył te­go pachnidła człowiek, który sam pachnie jak człowiek, ol­fakto­rycznie mieli­byśmy wrażenie, że jest obok nas dwóch ludzi. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Życie, sma­kujesz i pachniesz jak miód w miodob­ra­nie. Aro­matycznie, słod­ko, od­ro­binę cier­pko. Trwaj! 

cytat
zebrał 4 fiszki

Mu­lier ideo be­ne olet, quia ni­hil olet.
Ko­bieta wte­dy ład­nie pachnie, gdy wca­le nie pachnie. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Bóg pachniał bryzą, i sieka­nymi mig­dałami, krop­la­mi ro­sy w og­rodzie o po­ran­ku, i świeżo po­ciętym drew­nem, i słomą, i bar­dzo zieloną trawą po ulew­nym deszczu. Po­połud­niami pachniał stro­nica­mi świeżo wyd­ru­kowa­nej książki, i na­tural­nym jo­gur­tem mlecznym, a gorącym lwem, kiedy za­padała noc. I brzos­kwi­nią, miękką, białą, bez te­go niemiłego wrażenia, które czu­je się w zębach, gdy się ją ug­ry­zie zbyt mocno. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Prze­latują, wieją prze­ze mnie
lis­to­pady chwil, których nie ma...

To-tyl­ko liście jesienne.
To-pachnie ziemia. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki