Wyszukiwarka: ogród

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogród — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki? 

cytat dnia z 14 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Sa­mot­ność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przes­tają pachnieć. 

cytat
zebrał 63 fiszki

Miłość to ucie­czka do kra­ju, w którym jest tyl­ko dwo­je oby­wate­li. Z zewnątrz wygląda to jak śmierć. Ludzie mogą do wo­li wa­lić pięściami w ściany, ale nie mają szans, by zna­leźć drzwi. Nikt nie jest w sta­nie od­gadnąć, jak wygląda uk­ry­ty za wy­soki­mi mu­rami ogród. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Uj­rzałam mrok wkra­dający się tak miękko do og­ro­du, niczym piękna ko­bieta przys­tro­jona w cienie. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ogród Bo­ga rodzi się z ludzkich uczuć [...]. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Świat jest jak ogród pełen nies­kończo­nej różnorodności. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu, i wędro­wałem przez sta­re og­ro­dy i zacza­rowa­ne lasy. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki