Wyszukiwarka: o sobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 1919 tekstów.

Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie: "Kim jes­tem?, Kim jest człowiek?". 

cytat
zebrał 9 fiszek

Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Szczęście każdy no­si w sobie. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Na tym szczeb­lu życie do­piero jest coś war­te, gdy człowiek piękno sa­mo w so­bie ogląda. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nieżona­ty - mężczyz­na po­siadający wa­dy, o których jeszcze nie wie. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Je­dyne, co - jak so­bie pochle­biam - zro­zumiałem bar­dzo wcześnie, jeszcze przed dwudzies­tką, to to, że nie po­win­no się płodzić. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Je­den marzy o nieśmier­telności, dru­gi o emeryturze. 

cytat
zebrał 9 fiszek

O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz! 

cytat dnia z 8 sierpnia 2014 roku
zebrał 9 fiszek

Człowieka tak bar­dzo pochłaniają myśli i pla­ny na przyszłość, że przy­pomi­na so­bie o życiu do­piero wte­dy, gdy je­go dni na ziemi są po­liczo­ne. Ale wówczas na wszys­tko jest już za późno. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ko­bieta jest je­dyną is­totą, której nie da się opi­sać w dwóch następujących po so­bie zdaniach. 

cytat
zebrał 9 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Groteska jest wte­dy, gdy w [...]

dzisiaj, 05:57karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 05:56karykaturalna sko­men­to­wał tek­st $%^&$#

dzisiaj, 05:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]