Wyszukiwarka: nowe życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­we życie — zgromadziliśmy 803 teksty.

Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. 

cytat dnia z 25 stycznia 2010 roku
zebrał 542 fiszki

Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2010 roku
zebrał 471 fiszek

Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­lera jasna. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2010 roku
zebrał 456 fiszek

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 400 fiszek

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 367 fiszek

Życie z dru­gim człowiekiem po­lega na tym, że zaczy­na się lu­bić je­go dziwactwa. 

cytat dnia z 8 lutego 2010 roku
zebrał 352 fiszki

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...]. 

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 340 fiszek

Nie pod­da­waj się roz­paczy. Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne. 

cytat dnia z 28 maja 2011 roku
zebrał 329 fiszek

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. 

cytat dnia z 1 listopada 2010 roku
zebrał 327 fiszek

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. 

cytat dnia z 1 listopada 2009 roku
zebrał 327 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:01dark smurf sko­men­to­wał tek­st -Ach, miłość jest ta­ka [...]

dzisiaj, 19:59sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 19:58dark smurf sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 19:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:45shulag sko­men­to­wał tek­st Jak czu­jesz, że ból [...]

dzisiaj, 19:44shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak czu­jesz, że ból [...]

dzisiaj, 19:32shulag sko­men­to­wał tek­st -Ach, miłość jest ta­ka [...]

dzisiaj, 19:25M44G sko­men­to­wał tek­st człowiek w pot­rze­bie seg­mentac­ji [...]

dzisiaj, 19:02Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]