Wyszukiwarka: nowe życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­we życie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pra­ca na sa­xach szkodzi na ma­xa. Roz­począł swo­je no­we życie, podjął pracę w zag­ra­nicznej fab­ry­ce [...]. Pen­sję miał marną, bo pra­cował na czar­no. Po­nad­to zbrakło właści­wej diety, nie miał nies­te­ty syl­wetki at­le­ty. Cho­ciaż by­wał zap­rasza­ny na ba­lan­gi, nie był w sta­nie udźwignąć sztangi. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Mądrze rzecze Ibn Scha­cabao, że szczęśli­wym jest grób, gdzie nie spoczy­wa cza­row­nik i szczęśli­we jest nocą mias­to, gdzie wszys­cy cza­row­ni­cy zos­ta­li spa­leni na proch. Sta­re plot­ki głoszą bo­wiem, iż dusza zap­rze­dane­go diabła [...] — czytaj całość

cytat

Nasze mózgi są wys­tar­czająco elas­tyczne, by można je było przep­rogra­mować od celów bez­pośred­nio związa­nych z przet­rwa­niem genów i przet­rwa­niem jed­nos­tko­wym, na no­we i ar­bitral­ne ce­le, które mogą być in­spi­rowa­ne przez re­ligię, pat­riotyzm, poczu­cie obo­wiązku, lo­jal­ność wo­bec par­tii, lo­jal­ność wo­bec oj­czyz­ny. Są jed­nak wys­tar­czająco nieelas­tyczne, byśmy – gdy już zos­taną przep­rogra­mowa­ne – spędzi­li całe życie dążąc do te­go no­wego celu. 

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki