Wyszukiwarka: niebo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo — zgromadziliśmy 99 tekstów.

Ale niebo nig­dy nie miało już być w ta­kim sa­mym od­cieniu niebies­kości. Chcę po­wie­dzieć, że świat od tej po­ry na zaw­sze już wyglądał inaczej i na­wet w chwi­lach zna­komi­tej szczęśli­wości zaw­sze gdzieś czaiła się ciem­ność, poczu­cie naszej słabości i naszej beznadziejności. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Każdy żąda dla siebie niewin­ności, na­wet jeśli miałby os­karżyć rodzaj ludzki i niebo. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Zo­baczę niebo uroczys­te, mówiła so­bie przed chwilą, zo­baczę niebo przyćmione, od­wra­cające się do snu swą piękną twarzą. A tym­cza­sem uka­zało jej się niebo o bar­wie po­piołu i na nim mknące szyb­ko og­romne, podłużne chmury. 

cytat
zebrał 5 fiszek

A więc niebo jest tyl­ko z po­zoru ta­kie piękne i szczęśli­we w swym gra­nacie, błęki­cie, złocie i sreb­rze? Za­tem Kos­mos jest po pros­tu ta­ki sam jak nasza Ziemia? Jest w nim piękno i ra­dość, ale też smu­tek i gniew, niena­wiść i prze­moc, praw­da i fałsz… 

cytat
zebrał 5 fiszek

Jeżeli pop­rzes­ta­niesz wzno­sić roz­modlo­ne oczy ku niebu, będziesz się w nim doszu­kiwał narzędzi śmier­ci wy­kutych twoją nienawiścią. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Pat­rz w niebo, tym co ludzkie gardź. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie
Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz!
Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło.
Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani
Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła,
Przy której piekło dręczące jest niebem. 

cytat
zebrał 4 fiszki

W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć. 

cytat
zebrał 4 fiszki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama