Wyszukiwarka: niebo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo — zgromadziliśmy 99 tekstów.

Niebo i miłą bie­rze się siłą. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Już wczes­nym ran­kiem ziemia ot­wiera się ty­siąca­mi kielichów ku niebu. Mam na myśli, oczy­wiście, kwiaty, ale daw­niej wśród nich były po­dob­no też ludzkie ser­ca, a mo­je ser­ce wciąż ma jeszcze tę przy­padłość, że chciałoby się ku niebu otworzyć. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sa­mot­ność wyz­wo­lone­go umysłu jest wiel­ka jak niebo nad Sied­miog­ro­dem. Myśl błądzi w niej jak bydlę w poszu­kiwa­niu cienia al­bo wodopoju. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ? 
Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę,
ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Do­tańczę do tej chwili
Gdy niebo schy­li się
I w szczęścia krąg
Gwiaz­da z niebies­kich łąk
Pop­ro­wadzi mnie... 

cytat
zebrał 2 fiszki

Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wszystkie
Filtruj wyniki