Wyszukiwarka: nie wszystko

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie wszys­tko — zgromadziliśmy 7256 tekstów.

Marzeń nie można zabić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Zro­zumiałem, że is­tnieją ludzie, w których to­warzys­twie człowiek czu­je się le­piej, wszys­tko, co gorzkie prze­mija, a świat roz­pro­mienia słońce. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie wszys­tko Mu się udało.

Nie pot­ra­fił nawrócić fa­ryzeuszów i sa­duceuszów, kapłanów. Spo­tykał się z niepo­wodze­niem również u zwyczaj­nych ludzi - w Bet­sai­dzie, Ko­rozain, Na­zare­cie, Ka­far­naum. Po­nosił klęski na­wet u swoich najbliższych. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

Kiedy ktoś umiera, uni­ces­twieniu ule­ga jed­na cząstka kos­mo­su. Wszys­tko co czuł, cze­go doświad­czył, co poz­nał, zni­ka wraz z je­go odejściem, tak jak zni­kają łzy na deszczu. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Za­mie­szkałem w le­sie, po­nieważ chciałem żyć świado­mie. Chciałem czer­pać ze źródeł życia samą je­go is­totę. Od­rzu­cić wszys­tko, co nie było nim, by w godzinę śmier­ci nie od­kryć, że nie żyłem.

I went to [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek

Gdy­by można było tak wycho­wywać dzieci, by wszys­tko, co niejas­ne, było dla nich zu­pełnie niezrozumiałe! 

cytat
zebrał 14 fiszek

Wszys­tko po­lega na tym, żeby człowiek był ta­ki, ja­ki jest, żeby nie wstydził się chcieć te­go, cze­go chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewol­ni­kami kon­we­nansów. Ktoś [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek

Od­kryłeś jak wszys­tko jest pros­te. Wys­tar­czy tyl­ko mieć odwagę. 

cytat
zebrał 14 fiszek

A gdy­by tak ja­kiś de­mon rzekł ci: Życie to, tak jak je te­raz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz mu­siał przeżywać raz jeszcze i niez­liczo­ne jeszcze ra­zy; i nie będzie w nim nic nowego, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:18shulag sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:19Timanfaya sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 01:09krysta sko­men­to­wał tek­st Umrzesz nie wiedząc Co tra­cisz [...]

dzisiaj, 01:08krysta sko­men­to­wał tek­st Nic nie zos­tało Już nic [...]

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]