Wyszukiwarka: nawrócenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nawróce­nie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Łat­wo jest naw­ra­cać in­nych, lecz bar­dzo trud­no nawrócić sa­mego siebie. 

cytat dnia z 24 maja 2014 roku
zebrał 77 fiszek

Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Nie wszys­tko Mu się udało.

Nie pot­ra­fił nawrócić fa­ryzeuszów i sa­duceuszów, kapłanów. Spo­tykał się z niepo­wodze­niem również u zwyczaj­nych ludzi - w Bet­sai­dzie, Ko­rozain, Na­zare­cie, Ka­far­naum. Po­nosił klęski na­wet u swoich najbliższych. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

Złudze­nie, że pot­ra­fią nawrócić nic­po­nia na drogę cno­ty, na­leżało zaw­sze do naj­mil­szych złudzeń ko­biet wszys­tkich czasów. 

cytat
zebrał 7 fiszek

"Księżom zaufaj! Zmów pacierze.

Nawróć się u wie­czności progu!"

"Czy Bóg jest? Nie wiem... Lecz nie wierzę,

By kapłan wie­dział coś o Bogu. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Nawróce­nie jest sprawą chwi­li; uświęce­nie jest dziełem całego życia. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Wszystkie
Filtruj wyniki