Wyszukiwarka: nauka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nauka — zgromadziliśmy 93 teksty.

Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. 

cytat dnia z 23 kwietnia 2011 roku
zebrał 99 fiszek

Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy. 

cytat dnia z 7 maja 2010 roku
zebrał 90 fiszek

Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa.
Die Na­tur­wissen­schaft oh­ne Re­ligion ist lahm, die Re­ligion oh­ne Na­tur­wissen­schaft ist blind. (niem.) 

cytat dnia z 23 maja 2011 roku
zebrał 74 fiszki

Jest tyl­ko je­den sposób nauki - pop­rzez działanie. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Nauka jest sprawą wiel­kich. Ma­luczkim dos­tają się nauczki. 

cytat dnia z 7 października 2011 roku
zebrał 50 fiszek

Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Nauka to po­karm dla rozumu. 

cytat dnia z 4 września 2014 roku
zebrał 33 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wszystkie
Filtruj wyniki