Wyszukiwarka: najpiękniejsze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Śmierć jest mi­nimum. Mi­nimum wszys­tkiego. Pod­czas tych godzin, gdy jes­teś tak blis­ko dru­giej oso­by, z dwoj­ga niemal sta­jecie się jed­nym... Mi­nimum... Miłość jest śmier­cią: śmier­cią odrębności, śmier­cią dys­tansu, śmier­cią cza­su. W trzy­maniu się z dziew­czyną za ręce naj­piękniej­sze jest to, że po chwi­li za­pomi­nasz, która ręka jest Two­ja. Za­pomi­nasz, że są dwie, nie jedna. 

cytat dnia z 12 marca 2009 roku
zebrał 286 fiszek

Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha. 

cytat
zebrał 138 fiszek

Świt prze­rywa często naj­piękniej­sze sny o nim. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Jak on cier­pi! Ale jeśli przez nią, to, to jest roz­kosz! A wiesz co jest naj­piękniej­sze? Że ona cier­pi ra­zem z nim... 

cytat dnia z 6 marca 2016 roku
zebrał 56 fiszek

Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Na­wet naj­piękniej­sze no­gi gdzieś się kończą. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Nikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia. 

cytat
zebrał 15 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jestem v2 

dzisiaj, 02:17karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Nieistotność

dzisiaj, 02:09Cris sko­men­to­wał tek­st Otworzyłem niez­na­ne mi drzwi [...]

dzisiaj, 02:03Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:02Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:01Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:46Thé vert sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:45Thé vert sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:42krysta sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]