Wyszukiwarka: muzyka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mu­zyka — zgromadziliśmy 78 tekstów.

Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu. 

cytat dnia z 30 stycznia 2010 roku
zebrał 218 fiszek

A z wier­szy na­pisa­nych chy­ba ten nie um­rze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. 

cytat dnia z 27 czerwca 2010 roku
zebrał 126 fiszek

Od mu­zyki piękniej­sza jest tyl­ko cisza. 

cytat dnia z 6 lutego 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. 

cytat
zebrał 111 fiszek

Ktoś, kto lu­bi mu­zykę, nie po­winien się zawężać do jed­ne­go gatunku. 

cytat dnia z 25 października 2013 roku
zebrał 108 fiszek

Kiedyś py­tałeś, co to znaczy "tęsknić za Tobą". W przyb­liżeniu to ta­ka hyb­ry­da za­myśle­nia, marze­nia, mu­zyki, wdzięczności za to, że to czuję, ra­dości z te­go, że jes­teś i fal ciepła w oko­licach serca. 

cytat
zebrał 101 fiszek

Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. 

cytat
zebrał 88 fiszek

Co in­ne­go mu­zyka, która wy­wołuje emoc­je, a co in­ne­go emoc­je, które pre­ten­dują do ty­tułu muzyki. 

cytat dnia z 10 września 2013 roku
zebrał 88 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki