Wyszukiwarka: morzu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morzu — zgromadziliśmy 14 tekstów.

- Moją og­romną przy­warą - wy­jaśnił - jest niepo­hamo­wana dob­roć. Ja po pros­tu muszę czy­nić dob­ro. Jes­tem jed­nak rozsądnym kras­no­ludem i wiem, że wszys­tkim wyświad­czyć dob­ra nie zdołam. Gdy­bym próbo­wał być dobry [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 45 fiszek

Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna świado­mość w człowieku, jeżeli na dnie wszys­tkiego czai się tyl­ko dzi­ko działająca moc, która kłębiąc się w wirze ciem­nych na­miętności zrodziła wszys­tko to, co było wiel­kie, i [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 31 fiszek

Czuję się jak żeg­larz zabłąka­ny na ob­cym morzu bez ma­py i busoli. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Czułem się jak pływak na pełnym morzu, było wspa­niale, póki poz­wa­lałem nieść się słowom, ale kiedy próbo­wałem zgłębić ich znacznie, na­tychmiast tonąłem. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z 27 marca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Jest pew­na przy­jem­ność w la­sach bez ścieżek,
Jest upo­jenie w sa­mot­nym wybrzeżu,
Jest społeczność gdzie nie ma intruzów
Przy głębo­kim morzu i mu­zyce je­go szumu.
Nie człowieka kocham mniej, lecz na­turę bardziej. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Moją og­romną przy­warą jest niepo­hamo­wana dob­roć. Ja po pros­tu muszę czy­nić dob­ro. Jes­tem jed­nak rozsądnym kras­no­ludem i wiem, że wszys­tkim wyświad­czyć dob­ra nie zdołam. Gdy­bym próbo­wał być dob­ry dla wszys­tkich , dla całego świata i wszys­tkich za­mie­szkujących go is­tot, byłaby to kro­pel­ka pit­nej wo­dy w słonym morzu, in­ny­mi słowy: stra­cony wy­siłek. Pos­ta­nowiłem za­tem czy­nić dob­ro kon­kret­ne. Jes­tem dob­ry dla siebie i dla mo­jego bez­pośred­niego otoczenia. 

cytat
zebrał 12 fiszek

W morzu żyją re­kiny, w oczach ludzi nienawiść. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Ja z nim w zgodzie? - Mo­cium Panie,

Wprzo­dy słońce w miej­scu stanie!

Prędzej w morzu wys­chnie woda,

niż tu u nas będzie zgoda! 

cytat
zebrał 10 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:17shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:14Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:10Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 15:08Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Kochanek zje z ko­bietą [...]

dzisiaj, 15:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wielkich kom­plek­sy ob­nażyły i cóż- ma­luczcy [...]

dzisiaj, 15:03shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:00yestem sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]