Wyszukiwarka: mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mnie — zgromadziliśmy 523 teksty.

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 

cytat dnia z 29 czerwca 2009 roku
zebrał 522 fiszki

Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2010 roku
zebrał 471 fiszek

Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. 

cytat dnia z 24 listopada 2009 roku
zebrał 438 fiszek

Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 2 października 2012 roku
zebrał 387 fiszek

Będę cię kochać do końca życia. A jeżeli jest coś po­tem, będę cię kochać także po śmier­ci. Czy mnie rozumiesz? 

cytat dnia z 15 lutego 2010 roku
zebrał 386 fiszek

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 353 fiszki

Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. 

cytat dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 335 fiszek

Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. 

cytat dnia z 27 lipca 2010 roku
zebrał 294 fiszki

bądź przy mnie blisko

bo tyl­ko wtedy

nie jest mi zimno... 

cytat
zebrał 261 fiszek

Nie dbam o to, co ludzie myślą, al­bo mówią o mnie, wiem kim jestem. 

cytat dnia z 25 września 2010 roku
zebrał 258 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:13shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:09shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Książki mogą zdruz­go­tać. Tak [...]

dzisiaj, 21:00shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]

dzisiaj, 20:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Książki mogą zdruz­go­tać. Tak [...]