Wyszukiwarka: miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość — zgromadziliśmy 719 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 695 fiszek

Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 

cytat dnia z 6 grudnia 2009 roku
zebrał 694 fiszki

Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje. 

cytat dnia z 25 czerwca 2010 roku
zebrał 618 fiszek

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 594 fiszki

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. 

cytat dnia z 18 stycznia 2010 roku
zebrał 556 fiszek

Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziadka:

- Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie?

Dziadek odpowiedział:

- Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój.

- Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec.

- Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek. 

cytat dnia z 16 kwietnia 2009 roku
zebrał 501 fiszek

Przy­jaźń poz­naję po tym, że nic nie może jej za­wieść, a praw­dziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. 

cytat dnia z 5 lutego 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Miłość kpi so­bie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno. 

cytat dnia z 27 marca 2009 roku
zebrał 436 fiszek

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 

cytat dnia z 9 stycznia 2010 roku
zebrał 388 fiszek

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2010 roku
zebrał 387 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:13shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:09shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Książki mogą zdruz­go­tać. Tak [...]

dzisiaj, 21:00shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]

dzisiaj, 20:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Książki mogą zdruz­go­tać. Tak [...]

dzisiaj, 20:52shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2