Wyszukiwarka: miłość mężczyzny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 31 tekstów.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny. 

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 424 fiszki

Nikt nie pot­ra­fi kłamać, nikt nie pot­ra­fi nicze­go uk­ryć, jeśli pat­rzy ko­muś pros­to w oczy. A każda ko­bieta po­siadająca choć od­ro­binę wrażli­wości pot­ra­fi czy­tać z oczu za­kocha­nego mężczyz­ny. Na­wet jeśli prze­jawy tej miłości by­wają cza­sem absurdalne. 

cytat
zebrał 262 fiszki

W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. 

cytat dnia z 22 listopada 2012 roku
zebrał 182 fiszki

Cze­kaj na właści­wy mo­ment, na te­go mężczyznę, któy spra­wi, że two­je życie upi­je się miłością. 

cytat
zebrał 132 fiszki

Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość - tak, lecz nie przyjaźń. 

cytat dnia z 8 marca 2009 roku
zebrał 122 fiszki

Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie. 

cytat dnia z 24 stycznia 2011 roku
zebrał 93 fiszki

Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. 

cytat dnia z 27 lipca 2011 roku
zebrał 78 fiszek

Poz­nałam cie za­led­wie tydzień te­mu, za wcześnie więc, by po­wie­dzieć ci, że cię kocham. Ale sko­ro nie po­win­nam przeżyć tej no­cy, jest już za późno na ta­kie wyz­na­nia. Jed­nak wiel­kim sza­leństwem, do ja­kiego są zdol­ni mężczyźni i ko­biety, jest właśnie miłość. 

cytat
zebrał 61 fiszek

1 2 3 4

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama