Wyszukiwarka: miłość mężczyzny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 784 teksty.

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 

cytat dnia z 9 stycznia 2010 roku
zebrał 388 fiszek

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2010 roku
zebrał 387 fiszek

Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 2 października 2012 roku
zebrał 387 fiszek

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 367 fiszek

Miłość jest zaw­sze no­wa. I bez względu na to, czy w życiu kocha­my raz, dwa, czy dziesięć ra­zy zaw­sze sta­jemy w ob­liczu nieznanego. 

cytat dnia z 17 lutego 2009 roku
zebrał 344 fiszki

Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. 

cytat dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 335 fiszek

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. 

cytat dnia z 1 listopada 2009 roku
zebrał 327 fiszek

Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą. 

cytat dnia z 8 maja 2009 roku
zebrał 303 fiszki

Śmierć jest mi­nimum. Mi­nimum wszys­tkiego. Pod­czas tych godzin, gdy jes­teś tak blis­ko dru­giej oso­by, z dwoj­ga niemal sta­jecie się jed­nym... Mi­nimum... Miłość jest śmier­cią: śmier­cią odrębności, śmier­cią dys­tansu, śmier­cią cza­su. W trzy­maniu się z dziew­czyną za ręce naj­piękniej­sze jest to, że po chwi­li za­pomi­nasz, która ręka jest Two­ja. Za­pomi­nasz, że są dwie, nie jedna. 

cytat dnia z 12 marca 2009 roku
zebrał 286 fiszek

Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2010 roku
zebrał 276 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:28karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 10:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:15Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 09:14shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:13Cris sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 09:02shulag sko­men­to­wał tek­st Bezmyślni tak za­myśle­ni, że [...]

dzisiaj, 08:56shulag sko­men­to­wał tek­st Boję się... Boję, że po [...]

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]