Wyszukiwarka: miłość mężczyzny

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mężczyz­ny — zgromadziliśmy 31 tekstów.

Miłość ko­biety uczy­ni z mężczyz­ny anioła, miłość zaś mężczyz­ny - uczy­ni z niej męczennicę. 

cytat
zebrał 59 fiszek

Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. 

cytat
zebrał 47 fiszek

Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a ko­biecie przez uszy. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Nikt nie pot­ra­fi kłamać, nikt nie pot­ra­fi nicze­go uk­ryć, jeśli pat­rzy ko­muś pros­to w oczy. A każda ko­bieta po­siadająca choć od­ro­binę wrażli­wości pot­ra­fi czy­tać z oczu za­kocha­nego mężczyz­ny. Na­wet, jeśli prze­jawy tej miłości by­wają cza­sem absurdalne. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Sie­dzieliśmy długo w mil­cze­niu, trzy­mając się za ręce. Czy­tałam w je­go oczach od­wie­czny lęk, odzie­dziczo­ny po przod­kach, lęk przed praw­dziwą miłością i próba­mi, na ja­kie wys­ta­wia ona mężczyznę. Czy­tałam po­rażkę ubiegłej no­cy, długie la­ta spędzo­ne z da­la ode mnie, la­ta klasztor­ne wy­pełnione poszu­kiwa­niem świata, w którym ta­kie spra­wy nie istnieją. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Chciałabym obudzić się którejś nie­dzieli i przy­tulić się do mężczyz­ny, z którym nap­rawdę jes­tem, a nie tyl­ko bywam.
Bo miłość chy­ba nie ma ko­lej­nych wer­sji? Jak pan myśli? 

cytat
zebrał 16 fiszek

Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. 

cytat
zebrał 13 fiszek

I wol­na miłość może z mężczyz­ny zro­bić niewolnika. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki