Wyszukiwarka: miłość boli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość bo­li — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Praw­dzi­wa miłość jest raną. I tyl­ko tak ją można od­na­leźć w so­bie, gdy czyjś ból bo­li człowieka ja­ko je­go ból. 

cytat dnia z 8 marca 2014 roku
zebrał 120 fiszek

Między siłą uczuć piętnas­to­lat­ki i do­rosłej ko­biety nie ma spec­jalnej różni­cy. Nie spełniona miłość bo­li tak sa­mo bez względu na to, ile ma się lat. Miłość i ból są nierozłączne i nikt nie zdoła się przed ni­mi us­trzec. To sta­ra i ba­nal­na prawda. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Zaw­sze już na początku każdej zna­jomości chciałam wie­dzieć, co mogę dos­tać - na przykład ciepłą dłoń na spa­cerze. Chciałam praw­dy. A w tę wpi­sane jest prze­cież ry­zyko roz­cza­rowa­nia. Trze­ba wie­dzieć, czy na [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 45 fiszek

[...] nie­szczęśli­wa miłość. A z te­go nie tak łat­wo się wy­leczyć. Nie ma na to le­kar­stwa. Nie ma jak te­mu za­radzić. Nie wiado­mo, kiedy mi­nie. Na­wet nie wiado­mo, jak bar­dzo bo­li. Tyl­ko czas może pomóc. I to bar­dzo. Bo im piękniej­sza była miłość, tym dłuższe będzie cier­pienie, kiedy ta miłość się skończy. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Piję, bo piję. Piję, bo lu­bię. Piję, bo się boję. Piję, bo jes­tem ob­ciążony ge­netycznie. Wszys­cy moim przod­ko­wie pi­li. Pi­li moi pradziado­wie i dziado­wie, pił mój oj­ciec i piła mo­ja mat­ka. Nie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 10 fiszek
Wszystkie
Filtruj wyniki