Wyszukiwarka: mądre

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mądre — zgromadziliśmy 130 tekstów.

Mądry ustępu­je głupiemu. Smut­na to praw­da; to­ruje ona głupo­cie drogę do opa­nowa­nia świata. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Mądry człowiek nie opłaku­je przeg­ra­nej, lecz żywo szu­ka spo­sobu, jak wy­leczyć od­niesione rany. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Tyl­ko taką młodzież można uz­nać za zdrową, która nie godzi się ze sta­rym ładem i - głupio czy mądrze - wal­czy z nim; wy­maga te­go jej na­tura i na tym opiera się postęp. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2014 roku
zebrał 22 fiszki

Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Żądasz mądrej od­po­wie­dzi, mu­sisz również mądrze pytać. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki