Wyszukiwarka: mądre

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mądre — zgromadziliśmy 130 tekstów.

Mądry ustępu­je głupiemu. Smut­na to praw­da; to­ruje ona głupo­cie drogę do opa­nowa­nia świata. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Mądry człowiek nie opłaku­je przeg­ra­nej, lecz żywo szu­ka spo­sobu, jak wy­leczyć od­niesione rany. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Tyl­ko taką młodzież można uz­nać za zdrową, która nie godzi się ze sta­rym ładem i - głupio czy mądrze - wal­czy z nim; wy­maga te­go jej na­tura i na tym opiera się postęp. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2014 roku
zebrał 21 fiszek

Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Bez względu na to, jak bar­dzo roz­grza­ny jest niedo­pałek, wyjęty z og­nia, szyb­ko gaśnie. Bez względu na to, jak bar­dzo mądry może być człowiek, będąc da­leko od swoich blis­kich, nig­dy nie zdoła zacho­wać swo­jego ciepła i płomienia swo­jej miłości. 

cytat
zebrał 20 fiszek

His­to­ria uczy nas, że je­dyni wiel­cy wład­cy to mar­twi wład­cy. Ci, na których pat­rzy­my w mu­zeum lub o których czy­tamy w his­to­rycznych książkach i mówi­my: Och, ja­ki on był mądry! Dlacze­go nikt z tych głupich ludzi nie chciał go wte­dy słuchać? Dlacze­go zna­lazł się ktoś, kto pragnął za­mor­do­wać ten wiel­ki umysł? 

cytat
zebrał 20 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki