Wyszukiwarka: lot

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: lot — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Bo coś w sza­leństwie jest młodości
wśród lo­tu wichru, skrzy­deł szumu
co jest mądrzej­sze od mądrości
i ro­zum­niej­sze od rozumu. 

cytat dnia z 28 września 2011 roku
zebrał 74 fiszki

Z mężczyzną na­leży ko­muni­kować się wprost, a nie by­le jak. To nie ko­bieta, co chwy­ta w lot każdą dyg­re­syjkę, każdą alu­zyjkę i nie zgu­bi ni­ci prze­wod­niej, o nie. 

cytat dnia z 18 lutego 2014 roku
zebrał 69 fiszek

Są rzeczy, które al­bo ro­zumie się w lot, na­wet bez słów, al­bo nig­dy się ich nie zrozumie. 

cytat dnia z 18 stycznia 2016 roku
zebrał 58 fiszek

Gdy­by wszys­cy głup­cy mu­sieli no­sić białe czap­ki, ludzkość z lo­tu pta­ka wyglądałaby jak sta­do gęsi. 

cytat dnia z 29 listopada 2012 roku
zebrał 57 fiszek

Na py­tanie dzien­ni­karza - Co pan czu­je w trak­cie lo­tu? -od­po­wie­dział: - Jak się pan spy­ta pta­ka, to też pa­nu nie odpowie. 

cytat
zebrał 45 fiszek

Trze­ba mieć dużo cier­pli­wości, by się jej nauczyć.

You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce. (ang.) 

cytat
zebrał 42 fiszki

Są śla­dy pta­sich lotów w niebie
I nic więcej,
Coś było, coś odeszło,
Po­zos­tało coś. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Ko­bieta, która zro­zumiała, że ha­muje lo­ty swe­go męża, po­win­na odejść. Dlacze­go nie słyszy się o ta­kich ak­tach miłości? 

cytat
zebrał 19 fiszek

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki