Wyszukiwarka: losy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: lo­sy — zgromadziliśmy 180 tekstów.

[...] nic a nic z pa­na Jas­kro­wych bal­lad nie pojęliście, nicze­goście się nie nau­czy­li. Nie zro­zumieliście, że bal­la­dy te o lo­sie ludzkim mówiły, o tym, żeśmy w rękach bogów je­no za­bawką, a krainy nasze bożym są igrzyskiem. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2014 roku
zebrał 13 fiszek

Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Śle­py los chodzi bez przewodnika. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2015 roku
zebrał 12 fiszek

Los wspiera nas ciosa­mi i nie­szczęściami naszych bliźnich. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ludzie ludziom zgo­towa­li ten los. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Dziś Obóz Wiel­kiej Pol­ski to jest właści­wie obóz młodych Po­laków, którzy mają tworzyć życie na­rodu pol­skiego, je­go pracę na wszys­tkich po­lach, osłaniać pier­siami swoimi je­go byt i je­go dob­ro prze­ciw wro­gom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swo­je ręce lo­sy państwa polskiego. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wszystkie
Filtruj wyniki