Wyszukiwarka: latać

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: la­tać — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.) 

cytat dnia z 1 czerwca 2011 roku
zebrał 401 fiszek

Kiedyś, w cza­sie roz­mo­wy o osiągnięciach współczes­nej techni­ki, Geor­ge Ber­nard Shaw powiedział:

- Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tyl­ko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2013 roku
zebrał 250 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj­cie! Im wyżej wzla­tuje­my tym mniej­si wy­daje­my się tym co nie umieją latać. 

cytat dnia z 20 czerwca 2011 roku
zebrał 158 fiszek

Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać? 

cytat dnia z 16 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Człowiek, który chce la­tać nie może zacząć od la­tania, mu­si naj­pierw nau­czyć się chodzić. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Gdy­byś pot­rze­bował la­tać, nau­czyłby cię te­go. Tak, mógłby to zro­bić, gdy­by uz­nał to za niezbędne. Ale większość ludzi nie pot­rze­buje latać. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Kto człowieka kiedyś la­tać nau­czy, ten wszys­tkich ru­bieży ka­mienie prze­sunie; wszys­tkie ka­mienie gra­niczne w po­wiet­rzu mu się uniosą, a ziemię na no­wo ochrzcić on będzie mu­siał ja­ko lekką

cytat
zebrał 2 fiszki

Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:06Niusza sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 22:05Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

dzisiaj, 22:01wdech sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 22:01M44G sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 22:00Niusza sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

dzisiaj, 21:59Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie dni, w [...]

dzisiaj, 21:59Niusza sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 21:58M44G sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 21:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 21:57wdech sko­men­to­wał tek­st ranny świt w oczach bzy maj(e)ran­ki