Wyszukiwarka: latać

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: la­tać — zgromadziliśmy 51 tekstów.

Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.) 

cytat dnia z 1 czerwca 2011 roku
zebrał 399 fiszek

Kiedyś, w cza­sie roz­mo­wy o osiągnięciach współczes­nej techni­ki, Geor­ge Ber­nard Shaw powiedział:

- Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tyl­ko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2013 roku
zebrał 250 fiszek

Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. 

cytat dnia z 16 listopada 2009 roku
zebrał 218 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj­cie! Im wyżej wzla­tuje­my tym mniej­si wy­daje­my się tym co nie umieją latać. 

cytat dnia z 20 czerwca 2011 roku
zebrał 157 fiszek

Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać? 

cytat dnia z 16 kwietnia 2012 roku
zebrał 131 fiszek

Są godzi­ny, które liczą się podwójnie, i la­ta niewar­te jed­ne­go dnia. 

cytat dnia z 5 listopada 2011 roku
zebrał 107 fiszek

Po pros­tu niewiary­god­ne! A jed­nak możli­we, bo człowiek może wyt­rzy­mać tydzień bez pi­cia, dwa ty­god­nie bez jedze­nia, całe la­ta bez dachu nad głową, ale nie może znieść sa­mot­ności. To naj­gor­sza udręka, naj­cięższa tor­tu­ra. Tym mężczyz­nom i wszys­tkim ludziom, których spot­kała, sa­mot­ność dot­kli­wie da­wała się we zna­ki. I oni mieli poczu­cie, że nie liczą się dla nikogo. 

cytat
zebrał 104 fiszki

W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji.
Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu.
— czytaj całość

cytat
zebrał 88 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki