Wyszukiwarka: kot

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kot — zgromadziliśmy 25 tekstów.

Gdy ko­ta nie ma w do­mu, rośnie od­wa­ga myszy. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Stłuczo­ne lus­tra i czar­ne ko­ty, na ogół darzę głębo­kim lek­ce­ważeniem, wierzę na­tomiast głębo­ko w... No, może nie w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, bo Rhett i Scar­lett to nie mój styl, ale w, po­wie­dzmy, na­tychmias­to­wy wza­jem­ny magnetyzm 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ko­ty mają spo­soby by być tu od zaw­sze, na­wet jeśli do­piero co się po­jawiły. Po­ruszają się we włas­nym, oso­bis­tym ryt­mie cza­su. Zacho­wują się tak, jak­by ludzki świat był tym, w którym aku­rat przy­pad­kiem się zat­rzy­mały w drodze do cze­goś, być może o wiele ciekawszego. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Służące wiedzą wszys­tko - znacząco wznosząc łapę, zauważył kot. - Jest błędem sądzić, że są ślepe. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Zos­ta­nie śle­pa jak kot, które­mu na­tura nie po­mogła w porę ot­worzyć oczu. 

cytat
zebrał 9 fiszek

— Chciałem po­wie­dzieć [...], że na tym świecie jest chy­ba coś, dla cze­go war­to żyć.
Śmierć zas­ta­nowił się przez chwilę.
KO­TY, stwier­dził w końcu. KO­TY SĄ MIŁE. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Pa­nu Bo­gu po­za ko­tami nic się do końca nie udało. Ko­ty są stworze­niami skończonymi. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki