Wyszukiwarka: kim jestem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kim jes­tem — zgromadziliśmy 368 tekstów.

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 

cytat dnia z 29 czerwca 2009 roku
zebrał 522 fiszki

Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. 

cytat dnia z 24 listopada 2009 roku
zebrał 438 fiszek

Jes­tem za blis­ko, żeby mu się śnić. 

cytat dnia z 24 grudnia 2009 roku
zebrał 389 fiszek

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej.

Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) 

cytat dnia z 15 czerwca 2010 roku
zebrał 385 fiszek

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2011 roku
zebrał 385 fiszek

Kiedy in­ni ocze­kują od nas, że sta­niemy się ta­kimi ja­kimi oni chcą żebyśmy by­li, zmuszają nas do zniszcze­nia te­go kim nap­rawdę jes­teśmy. To do­syć sub­telny rodzaj mor­der­stwa. Większość kochających rodziców i krew­nych po­pełnia je z uśmie­chem na twarzy. 

cytat dnia z 25 listopada 2009 roku
zebrał 356 fiszek

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jes­tem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,
Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2013 roku
zebrał 345 fiszek

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) 

cytat
zebrał 324 fiszki

Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

cytat dnia z 16 marca 2011 roku
zebrał 295 fiszek

Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. 

cytat dnia z 27 lipca 2010 roku
zebrał 294 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:10Akerin sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 07:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]

dzisiaj, 06:54LunaLove sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 06:29shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:28scorpion sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 06:26scorpion sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 06:25scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 06:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 05:40magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Tobie