Wyszukiwarka: kim jestem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kim jes­tem — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. 

cytat dnia z 24 listopada 2009 roku
zebrał 427 fiszek

Jes­tem tym kim (czym) jes­tem. Jeżeli nie pot­ra­fisz mnie zaak­cepto­wać, odejdź. Obo­je będziemy szczęśliwi. 

cytat
zebrał 271 fiszek

Nie dbam o to, co ludzie myślą, al­bo mówią o mnie, wiem kim jestem. 

cytat dnia z 25 września 2010 roku
zebrał 256 fiszek

Była ucieleśnieniem moich marzeń. Dzięki niej stałem się tym, kim jes­tem, a trzy­manie jej w ra­mionach wy­dawało się bar­dziej na­tural­ne niż bi­cie serca. 

cytat
zebrał 240 fiszek

W tym ro­ku jes­tem gwiazdą, ale kim będę w następnym? Czarną dziurą? 

cytat dnia z 1 kwietnia 2010 roku
zebrał 134 fiszki

Jes­tem prze­kona­ny, że naj­ważniej­szą de­cyzją, jaką po­dej­mu­je is­to­ta ludzka, jest wybór, z kim spędzi życie, może już do końca. 

cytat dnia z 14 października 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Kim os­ta­tecznie jes­tem? Dziec­kiem tyl­ko, które lu­bi dźwięk swe­go imienia i pow­tarza je ciągle. 

cytat dnia z 25 maja 2011 roku
zebrał 58 fiszek

Przez większość cza­su świat śpi. Przez większość przes­trze­ni również. Je­dynie mo­men­ta­mi świat prze­ciera oczy ze snu i budzi się, świadom sa­mego siebie.
- Kim jes­tem? - py­ta świat. - Skąd się wziąłem?
Na kil­ka se­kund na naszym ra­mieniu przy­siada rzad­ki ptak. 

cytat dnia z 18 listopada 2011 roku
zebrał 46 fiszek

1 2

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama