Wyszukiwarka: jest źle

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jest źle — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. 

cytat dnia z 29 grudnia 2009 roku
zebrał 332 fiszki

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto. 

cytat
zebrał 186 fiszek

Nie jest źle się cza­sem za­durzyć. To dob­ra za­bawa, uroz­maice­nie, przypływ ad­re­nali­ny. Miłość na­tomiast to coś zu­pełnie in­ne­go. Za miłość war­to zapłacić każdą cenę i nie na­leży jej roz­mieniać na drobne. 

cytat
zebrał 41 fiszek

W kla­sy gra się małym ka­myczkiem, który na­leży po­pychać czub­kiem bu­ta. Ele­men­ty gry: chod­nik, ka­myczek, but i piękny ry­sunek kredą, naj­chętniej ko­lorową. Na górze jest Niebo, na do­le jest Ziemia, trud­no jest [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 sierpnia 2012 roku
zebrał 34 fiszki

Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Ilu ludzi troszczy się o was tak nap­rawdę? I nie chodzi mi o tych, z który­mi miło jest prze­bywać, a także nie o tych, których kocha­cie i którym wie­rzy­cie. Ale ludzi, którzy [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 19 fiszek

Po­zos­tać wier­nym nie jest żadną sztuką, gdy wszys­tko idzie gład­ko. Wier­ność oka­zuje się do­piero wte­dy, gdy wszys­tko źle leci. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki