Wyszukiwarka: idiota

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: idiota — zgromadziliśmy 33 teksty.

Dopóki nie skorzys­tałem z In­terne­tu, nie wie­działem, że na świecie jest ty­lu idiotów. 

cytat dnia z 19 listopada 2009 roku
zebrał 233 fiszki

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami. 

cytat dnia z 1 marca 2010 roku
zebrał 204 fiszki

Wszys­tko się pow­tarza. Do­paso­wuje­my się do zużytych for­mułek, uczy­my się jak idioci już daw­no wy­kutych ról. 

cytat dnia z 1 października 2010 roku
zebrał 174 fiszki

Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Idioci i ge­niu­sze są wol­ni od obo­wiązku ro­zumienia dowcipów. 

cytat dnia z 18 października 2010 roku
zebrał 107 fiszek

Życie jest to opo­wieść idioty, pełna wrzas­ku i wściekłości, nic nie znacząca.

Li­fe is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Sig­ni­fying nothing. (ang.) 

cytat
zebrał 54 fiszki

Życie jest tyl­ko przechod­nim półcieniem,
Nędznym ak­to­rem, który swoją rolę
Przez parę godzin wyg­raw­szy na scenie,
W ni­cość po­pada - po­wieścią idioty,
Głośną, wrzas­kliwą, a nic nie znaczącą. 

cytat dnia z 24 listopada 2013 roku
zebrał 46 fiszek

Po­wie­dzieć ko­muś: idiota! – to nie obel­ga, lecz diagnoza. 

cytat dnia z 13 grudnia 2015 roku
zebrał 38 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki