Wyszukiwarka: góry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: góry — zgromadziliśmy 99 tekstów.

By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko . By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat . Nie możemy ich prze­widzieć . Nie możemy się na nie przy­goto­wać . Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . 

cytat dnia z 27 września 2010 roku
zebrał 150 fiszek

Ce­nię ludzi, o których z góry wiem, że nie dadzą się łat­wo od­gadnąć, jeśli w ogóle. 

cytat dnia z 30 stycznia 2014 roku
zebrał 143 fiszki

Życzę ci od­wa­gi, jaką ma słońce, które codzien­nie od no­wa wschodzi nad wszelką nędzą świata.

Niektórzy po za­pad­nięciu zmro­ku już nie pot­ra­fią uwie­rzyć w słońce. Bra­kuje im tej od­ro­biny cier­pli­wości, aby doczekać [...] — czytaj całość

cytat dnia z 20 maja 2013 roku
zebrał 127 fiszek

Tam na górze, za zim­ne tkwią na­gie gwiaz­dy. Jak łat­wo za­marznąć w sa­mot­ności! Na­wet w upał. Nig­dy, gdy jest się we dwoje. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2010 roku
zebrał 109 fiszek

Głowa do góry! - rzekł kat zarzu­cając stryczek. 

cytat dnia z 1 kwietnia 2009 roku
zebrał 103 fiszki

Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. 

cytat
zebrał 80 fiszek

Jeśli pat­rzy się ra­zem w górę, niebo się przybliża. 

cytat
zebrał 77 fiszek

Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wszystkie
Filtruj wyniki