Wyszukiwarka: fotografie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fie — zgromadziliśmy 4 teksty.

Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­lezione fo­tog­ra­fie, dla wszys­tkich obojętne z wyjątkiem właściciela. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Cza­sem pat­rzę na sta­re fo­tog­ra­fie ofiar wy­padków i usil­nie szu­kam ja­kiś znaków świad­czących o tym, że ludzie ci przeczu­wali swą śmierć. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Ludziom nig­dy nie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie się przeszłości, gdy ta sta­je się zbyt trud­na. Ciało spłonie, fo­tog­ra­fie spłoną, a pa­mięć, cóż to ta­kiego? Poz­ba­wione ładu i składu wędrówki głupców, którzy nie widza pot­rze­by zapominania. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:04bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:03eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:02bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:01dark smurf sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 21:00bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]

dzisiaj, 21:00Cris sko­men­to­wał tek­st Dłońmi w myślach za­mykam [...]

dzisiaj, 20:59scorpion sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 20:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W słowach jes­tem ni­kim, [...]