Wyszukiwarka: fotografia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: fo­tog­ra­fia — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Dusza nie wychodzi na fotografii. 

cytat dnia z 20 lutego 2009 roku
zebrał 235 fiszek

Ludzkie nie­szczęścia są jak zna­leziona fo­tog­ra­fia - obojętna dla wszys­tkich, z wyjątkiem właściciela. 

cytat dnia z 11 stycznia 2015 roku
zebrał 46 fiszek

Ma­gia fo­tog­ra­fii to, oprócz światła prze­de wszys­tkim kul­mi­nac­ja momentu. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. 

cytat dnia z 17 listopada 2015 roku
zebrał 13 fiszek

Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia. 

cytat dnia z 22 października 2015 roku
zebrał 11 fiszek

Ta­ka roz­pacz by­wa czar­niej­sza niż noc. Ma zwiot­czałe człon­ki,opuszczo­ne ra­miona i załza­wione spoj­rze­nie. Drży jak w de­lirium. Przy­pomi­na ne­gatyw fo­tog­ra­fii we­sel­nej. Budzi myśli o stud­niach, lochach, za­walo­nych pie­cza­rach i po­lar­nych mro­zach. Krad­nie tlen. Zap­rasza głód. Mod­litwy uciekają, nie dając się łowić. Skrzeczy fa­tum. Ale i kołacze się błysk nadziei, bo pu­ki życia - póty nadzieja. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Po­nieważ nig­dy nie widziałem oj­ca ani mat­ki, ani żad­nej ich po­dobiz­ny (w owych cza­sach nie wie­dziano jeszcze o fo­tog­ra­fii), mo­je pier­wsze wyob­rażenie o rodzi­cach i o ich wyglądzie wiązało się, nie wiadomo [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Za każdym ra­zem, gdy czy­tałem coś o fo­tog­ra­fii, myślałem o ja­kimś ulu­bionym zdjęciu i dop­ro­wadzało mnie to do pasji. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Wszystkie
Filtruj wyniki