Wyszukiwarka: fajne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: faj­ne — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Do nieba nie idzie się za chodze­nie w koszul­ce z faj­nym hasłem, za wstążeczki, za gadanie. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma? 

cytat
zebrał 20 fiszek

Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Łaj­no dla łaj­na to faj­na ferajna. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wiet­nam był faj­ny, bo zaw­sze było gdzie pójść. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki