Wyszukiwarka: emocje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: emoc­je — zgromadziliśmy 28 tekstów.

Co in­ne­go mu­zyka, która wy­wołuje emoc­je, a co in­ne­go emoc­je, które pre­ten­dują do ty­tułu muzyki. 

cytat dnia z 10 września 2013 roku
zebrał 88 fiszek

Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?

Co jest prawdą? Czym jest prawda? 

cytat
zebrał 85 fiszek

Naj­bar­dziej niebez­pie­czne są emoc­je, po­nieważ one ob­se­syj­nie szu­kają ja­kiej­kolwiek for­my ek­spres­ji, są niecier­pli­we, nie mogą cze­kać, żeby stworzyć coś no­wego, swois­te­go - wpa­dają więc z rozpędu w utar­te formy. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2011 roku
zebrał 70 fiszek

Słowa, zim­ne i wy­ważone, niena­tural­nie spo­koj­ne, ale prze­cież tak tętniące emocją. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Życie, uświado­mił so­bie, bar­dzo przy­pomi­na piosenkę.
Na początku jest ta­jem­ni­ca, na końcu - pot­wier­dze­nie, ale to w środ­ku kryją się wszys­tkie emoc­je, dla których cała spra­wa sta­je się war­ta zachodu. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Był sałatką sprzecznych emocji. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Ale człowiek ta­ki już jest - po­cie­szyła się. - Zastępu­je strachem większą część swoich emocji. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Wiemy zbyt wiele, a czu­jemy zbyt mało. A przy­naj­mniej od­czu­wamy zbyt mało tych twórczych emoc­ji, z których wy­ras­ta dob­re życie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki