Wyszukiwarka: emocje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: emoc­je — zgromadziliśmy 28 tekstów.

[...]naj­trud­niej­sze, naj­bar­dziej prze­rażające chwi­le, jeżeli człowieko­wi uda się sta­wić im czoło, zmieniają się w naj­bar­dziej od­ważne.Kiedy czu­jemy się najsłab­si, częstok­roć oka­zuje­my naj­więcej siły. Kiedy sięga­my dna, niejed­nokrot­nie pot­ra­fimy unieść się wyżej niż [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek

Tre­ning zaj­mu­je się nie obiek­tem, ale duchem człowieka i emoc­ja­mi człowieka. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Emoc­je wyz­wa­lają no­we emoc­je i wte­dy trud­niej tra­fić po ro­zum do głowy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Kiedy zaczy­nam pi­sać książkę, to jest tak, jak­bym za­wierał swoistą umowę z moimi czy­tel­ni­kami. Jak­bym każde­go z was brał za rękę i zaczy­nał opo­wiadać tą his­to­rię, z którą do was przychodzę. Pro­wadzę czy­tel­ników za rękę w ob­szar uczuć, emoc­ji, w ob­szar nies­podzianek i nig­dy tej ręki nie puszczam. Na­wet wte­dy, kiedy wyczu­wam, że ona zaczy­na drżeć. Pro­wadzę was do końca tej historii. 

cytat
zebrał 8 fiszek

[...]szczęście i smu­tek są w grun­cie rzeczy bar­dzo po­dob­ne. Od­dziela je tyl­ko cien­ka niczym włos lin­ka, która drga pośrod­ku emoc­ji,za­mazując gra­nicę między skraj­ny­mi prze­ciwieństwa­mi. Wib­ru­je lek­ko, niczym sieć pajęcza, na którą spadła krop­la deszczu. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pustka.
Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Emoc­je wy­rażane je­dynie tek­stem, a tak było w ich przy­pad­ku, da­wały się łat­wiej kontrolować. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki