Wyszukiwarka: dziecku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ku — zgromadziliśmy 116 tekstów.

Wraz ze wzros­tem różno­rod­ności ame­rykańskiego społeczeństwa, niebez­pie­czeństwo podziałów jest wyższe niż kiedy­kol­wiek. A nie jes­teśmy już chrześci­jańskim na­rodem, przy­naj­mniej nie tyl­ko. Jes­teśmy też na­rodem żydow­skim, is­lam­skim, bud­dyj­skim, hin­duis­tycznym i na­rodem niewierzących. I [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 8 fiszek

O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... 

cytat
zebrał 8 fiszek

O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Cze­muż to kocha­my dzieci? Otóż głównie dla­tego, że tyl­ko małe dziec­ko nie pot­ra­fi zwodzić nas i oszukiwać. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Kto oj­cem dziec­ka? Po­moc sąsiedzka. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Czuł i myślał, pragnął i cier­piał – za mi­liony. Tyl­ko – nic nig­dy nie zro­bił użyteczne­go. Zda­wało mu się, że ciągłe fra­sowa­nie się całym kra­jem ma bez miary wyższą war­tość od utar­cia no­sa zas­mo­lone­mu dziecku. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Cze­go chce ten przechodzień? Dlacze­go żyje? A to dziec­ko i je­go mat­ka, a ów starzec?

W cza­sie tej przeklętej przechadzki nikt nie zna­lazł łas­ki w moich oczach. Wstąpiłem wreszcie do ma­sar­ni, gdzie na ha­ku wi­siało coś przy­pomi­nające­go półtuszę wołową. Na ten wi­dok o mały włos nie zaszlochałem. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wszystkie
Filtruj wyniki