Wyszukiwarka: dziecku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziec­ku — zgromadziliśmy 116 tekstów.

Cud jest na­jukochańszym dziec­kiem wiary. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ok­res dzieciństwa nie trwa od mo­men­tu na­rodzin do chwi­li osiągnięcia pew­ne­go wieku. Nie jest tak, że dziec­ko do­ras­ta i odkłada na bok swo­je dziecięce spra­wy. Dzieciństwo to króles­two, w którym nikt nie umiera. 

cytat
zebrał 8 fiszek

O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... 

cytat
zebrał 8 fiszek

O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Ko­bieta opęta­na na­miętnością, dziw­ne dop­rawdy, ma twarz dziec­ka. Obojętnie co jest przed­miotem tej na­miętności – może to być parasol. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Kto oj­cem dziec­ka? Po­moc sąsiedzka. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Nie znać his­to­rii to być zaw­sze dzieckiem. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wszystkie
Filtruj wyniki