Wyszukiwarka: dzień świra

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dzień świ­ra — zgromadziliśmy 128 tekstów.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy. 

cytat dnia z 22 grudnia 2009 roku
zebrał 575 fiszek

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2010 roku
zebrał 458 fiszek

Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­lera jasna. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2010 roku
zebrał 456 fiszek

Nig­dy nie jes­teśmy bar­dziej sa­mot­ni, niż leżąc w łóżku z naszy­mi ta­jem­ni­cami i wewnętrznym głosem, którym żeg­na­my lub przek­li­namy mi­jający dzień. 

cytat dnia z 29 czerwca 2012 roku
zebrał 291 fiszek

Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy. 

cytat dnia z 20 listopada 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Tyl­ko od nas za­leży, czy będziemy ubożsi o je­den dzień, czy też bo­gat­si o to, cze­go w nim dokonaliśmy. 

cytat dnia z 9 stycznia 2011 roku
zebrał 160 fiszek

Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia. 

cytat dnia z 24 czerwca 2011 roku
zebrał 149 fiszek

Zam­knij oczy, ale nie umieraj. Masz pra­wo do płaczu. A po­tem wstań i wal­cz o następny dzień. 

cytat
zebrał 146 fiszek

Każdy dzień jest podróżą przez historię.

Each day is dri­ve through his­to­ry. (ang.) 

cytat dnia z 4 lipca 2011 roku
zebrał 138 fiszek

Bez­myślny dzień to stra­cony dzień. 

cytat dnia z 15 maja 2010 roku
zebrał 131 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:11Rosa Neg­ra wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:11PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:09scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 00:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.