Wyszukiwarka: drugiej osoby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dru­giej oso­by — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2009 roku
zebrał 594 fiszki

Śmierć jest mi­nimum. Mi­nimum wszys­tkiego. Pod­czas tych godzin, gdy jes­teś tak blis­ko dru­giej oso­by, z dwoj­ga niemal sta­jecie się jed­nym... Mi­nimum... Miłość jest śmier­cią: śmier­cią odrębności, śmier­cią dys­tansu, śmier­cią cza­su. W trzy­maniu się z dziew­czyną za ręce naj­piękniej­sze jest to, że po chwi­li za­pomi­nasz, która ręka jest Two­ja. Za­pomi­nasz, że są dwie, nie jedna. 

cytat dnia z 12 marca 2009 roku
zebrał 285 fiszek

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. 

cytat dnia z 21 listopada 2013 roku
zebrał 254 fiszki

Nie wierzę w cza­ry. Nie wierzę również w miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, ale to nie to sa­mo. Niektórym jed­nak przy­darza się: spoj­rzą w le­wo i w gar­dle ich za­tyka, ser­ce wa­li, krew [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 sierpnia 2010 roku
zebrał 176 fiszek

Człowiek kocha al­bo nie kocha, i żad­na siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy uda­wać, że nie kocha­my. Możemy przy­wyknąć do dru­giej oso­by. Możemy przeżyć całe życie w przy­jaźni i wza­jem­nym zro­zumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej no­cy i każdej no­cy mieć or­gazm, a mi­mo to czuć wokół żałosną pus­tkę, wie­dzieć, że cze­goś ważne­go brakuje. 

cytat
zebrał 150 fiszek

Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Dru­gie pra­wo mówi, iż naj­lep­sze in­ten­cje mogą spo­wodo­wać naj­większe szko­dy. To brzmi pa­radok­salnie, lecz dob­re ser­ce i za­miary mogą zdradziec­ko dop­ro­wadzić do zgu­by. Cza­sami to, co się wy­daje właści­we, jest w istocie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 16 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki