Wyszukiwarka: druga osoba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dru­ga oso­ba — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Po pier­wsze, trze­ba umieć ro­zumieć i ak­cepto­wać. Po­tem trze­ba być naj­lep­szym przy­jacielem. Zaw­sze. Trze­ba pra­cować nad po­kony­waniem te­go, cze­go w to­bie nie lu­bi dru­ga oso­ba. [...] Cza­sami is­kra za­palająca miłość jest z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 90 fiszek

Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Chwy­tać się te­go, żeby ociekać od tej siebie, niena­widzić się za to, ze jest się ciągle ra­zem, bojąc się jed­nocześnie, ze ta dru­ga oso­ba odej­dzie.. Odej­dzie zbyt wcześnie." 

cytat
zebrał 17 fiszek

W związku dru­ga oso­ba nie jest ak­to­rem, który reali­zuje nasz sce­nariusz filmowy. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Miłość to skok z wy­sokiej skały w zaufa­niu, że ta dru­ga oso­ba cze­ka na do­le, żeby cię złapać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Ma­ma złapała się na stwier­dze­niu, że jeśli chodzi o związek mężczyz­ny i ko­biety, zaw­sze jed­na oso­ba jest sil­niej­sza niż dru­ga. "Co nie znaczy, ze ta słab­sza nie kocha sil­niej­szej", zaz­naczyła. [...] Kiedy to po­wie­działa, nag­le roz­poznała siebie ja­ko słab­szą stronę. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki