Wyszukiwarka: droga krzyżowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dro­ga krzyżowa — zgromadziliśmy 62 teksty.

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

cytat dnia z 4 listopada 2009 roku
zebrał 264 fiszki

— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 

cytat
zebrał 186 fiszek

Dro­ga do praw­dy wyb­ru­kowa­na jest paradoksami. 

cytat dnia z 5 czerwca 2014 roku
zebrał 140 fiszek

Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas - to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem. 

cytat dnia z 13 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki

Długa jest dro­ga do ra­ju skar­bie, więc nie przej­muj się drobiazgami. 

cytat dnia z 16 stycznia 2016 roku
zebrał 77 fiszek

Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie. 

cytat dnia z 21 maja 2014 roku
zebrał 75 fiszek

Błędy to dro­ga do prawdy. 

cytat dnia z 7 października 2014 roku
zebrał 65 fiszek

Słuszna dro­ga idzie po li­nie, która nie jest roz­pięta wy­soko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zda­je się, więcej się o nią po­tykają, niż po niej chodzą. 

cytat dnia z 27 października 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Codzien­nie jes­teś sprze­dawa­ny za miskę socze­wicy. Codzien­nie jes­teś zdradza­ny za 30 sreb­rników. Codzien­nie na­poty­kasz mnóstwo nietaktów, niede­likat­ności, in­te­resow­ności, ma­nipu­lowa­nia twoją osobą, nie mówiąc już o ata­kach bru­tal­ności, cham­stwa, nieuczciwości.
Naucz się mówić: nieważne. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 czerwca 2009 roku
zebrał 54 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:30Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość kończy się wte­dy, [...]

dzisiaj, 00:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Zawsze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc [...]

dzisiaj, 00:18bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 00:07Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]