Wyszukiwarka: dorastanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: do­ras­ta­nie — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Rodzi­my się z krzy­kiem. Z bun­tem do­ras­ta­my. W sza­lonym pędzie życia gu­bimy po­nad miarę cen­ne pe­rełki cza­su, ści­gając marze­nia niedościgłe, chwy­tając chwi­le nieuchwytne... 

cytat
zebrał 67 fiszek

Bo czym jest po­siada­nie dzieci?
Jes­teś dla nich miły,wycho­wujesz, cierpisz,
zaj­mu­jesz się ni­mi i wte­dy do­ras­tają i os­karżają cię o po­siada­nie Alzheimera. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Młodzi ludzie wyob­rażają so­bie obec­nie, że pieniądze to wszys­tko. A gdy do­ras­tają, wiedzą, iż tak jest. 

cytat
zebrał 21 fiszek

To nie dowód, żeby nie wie­rzyć snom (...) One zaw­sze mają sens, nig­dy się nie mylą, to świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Są fa­ceci, którzy do­ras­tają z myślą, że kiedyś w przyszłości założą rodzinę, i ta­cy, którzy są go­towi do małżeństwa, gdy tyl­ko poz­nają właściwą dziew­czynę. Ci pier­wsi mnie nudzą głównie dla­tego, że są [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Wy­daje mi się, że w tej sa­mej chwi­li zro­zumiałem, iż naj­bar­dziej prze­rażające w pro­cesie do­ras­ta­nia jest to, że przes­ta­je się przy­mie­rzać co­raz to no­we mas­ki życia , a zaczy­na wypróbo­wywać zu­pełnie inne. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Strzeż się, abyś przez przy­padek nie zna­lazł się w sy­tuac­ji, do której nie do­ras­tasz, abyś nie mu­siał wy­dawać się czymś, czym nie jes­teś; nic bo­wiem nie jest bar­dziej niebez­pie­czne i nie poz­ba­wia tak wewnętrzne­go spo­koju, a kończy się zwyk­le zu­pełną ut­ratą zaufania. 

cytat dnia z 13 października 2014 roku
zebrał 12 fiszek

Dzieciom mu­zułmańskim mówi się in­ne rzeczy niż dzieciom chrześci­jańskim, a jed­ni i drudzy do­ras­tają święcie prze­kona­ni, że mają rację, a mylą się ci drudzy. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki