Wyszukiwarka: domu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: do­mu — zgromadziliśmy 141 tekstów.

Dom wa­riatów zaw­sze był wy­ciągiem ducho­wym epo­ki. Wszys­tkie skrzy­wienia, gar­by psychiczne i dzi­wac­twa tak są roz­puszczo­ne w nor­malnym społeczeństwie, że trud­no je uchwy­cić. Do­piero tu, w kon­cen­tra­cie, uka­zują jas­no ob­licze swoich czasów. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Nie jest hańbą wchodzić do do­mu kur­ty­zany, hańbą jest nie umieć zeń wyjść. 

cytat dnia z 11 grudnia 2011 roku
zebrał 23 fiszki

Trud­no prze­konać sa­mego siebie, że miej­sce, w którym prze­bywasz, jest naszym do­mem, i nie zaw­sze jest to miej­sce, w którym tkwi nasze serce... 

cytat
zebrał 23 fiszki

I ciebie, i mnie gu­bi bra­cie, wstyd­li­wość. Po do­mu spo­koj­nie chodzi­my na­go, ku wiel­kiemu zgor­sze­niu niektórych dam, a jak idzie o roz­mowę... Chwi­lami myślę, że mógłbym ci po­wie­dzieć... Bo ja wiem, może [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 21 fiszek

Świat jest kulą: im da­lej płyniecie, tym bliżej jes­teście domu. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości. 

cytat
zebrał 19 fiszek

To, kim i gdzie byłeś, zaw­sze zos­ta­je blis­ko. Już nie w tym sa­mym po­koju, ale jed­nak. Nie ten pokój, ale ten sam dom. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wszystkie
Filtruj wyniki